Tài chính / Đầu tư

[Hạ Long-Quảng Ninh] Chuyên viên Kinh Doanh Tài Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp – Ngân Hàng Bản Việt Vietcapital