Quản lý chất lượng (QA / QC)

Trưởng Phòng Quản Lý Hệ Thống Chất Lượng (QA Manager)