Quản lý điều hành

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Công ty con Tập Đoàn Hà Đô