Xây dựng

Phó Ban QLDA – Xây Dựng Hoàn Thiện Nhà Cao Tầng (làm việc tại Quy Nhơn)