Viễn Thông

Kỹ Thuật Viên Điều Hành Kỹ Thuật – FPT Kon Tum