Quản lý điều hành

Giám Đốc Vùng (Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đăk Lăk)