Quản lý điều hành

Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ)