Lao động phổ thông

Tuyển người làm vườn hoa bao ăn ở tại Đà Lạt