Mới tốt nghiệp / Thực tập

[Xuân Hòa – Phúc Yên- Vĩnh Phúc] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng